دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدرضا   ابوالحسنی

پست الکترونیکی : m-abolhasani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی فیزیک

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1380/07/01

محمدرضا ابوالحسنی

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

^